Coaching

Czym jest coaching?

Coaching to proces, który jest profesjonalnie prowadzony tak by wspierać klienta (Coachee)  w wyborze alternatywnych możliwości, w doskonaleniu jakości życia. Ma inspirować, stawiać klienta jako jedynego eksperta w podejmowaniu decyzji, dotyczących samego siebie. Coaching polega na relacji partnerskiej i współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu. Dokonanie trwałej zmiany w zachowaniu jest możliwe dzięki wsparciu Coacha, zmiany te mogą zajść na każdym poziomie.

Coaching to ”wydobywanie mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w osiąganiu celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązywaniu problemów (nie na poszukiwaniu ich przyczyn), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania’’ – tak definiuje coaching Robert Dilts.

Coach wspiera i motywuje klienta w osiąganiu określonych celów, zarówno osobistych, jak i zawodowych. To forma wsparcia, w której Coach pomaga Klientowi odkryć własne zasoby, zdolności i potencjał, a także rozwinąć umiejętności potrzebne do osiągnięcia zamierzonych celów.

Czym nie jest coaching?

 • Mową motywacyjną,
 • manipulacją,
 • nauczaniem,
 • mentoringiem,
 • doradztwem.

Kto może zostać coachem?

Coachem może stać się osoba posiadająca odpowiednie kompetencje. Jest ich osiem.

1. Samoświadomość
Wykazywanie wiedzy na swój temat by potrafić rozpoznawać co wpływa na skuteczność w pracy

2. Zaangażowanie w samodoskonaleniu
Doskonalenie standardów pracy, by wpływać na reputację zawodu.

3. Zarządzanie warunkami umowy
Wyznaczenie granic w kontakcie, formie rozliczenia, zakończenia coachingu.

4. Budowanie relacji
Odpowiednie tworzenie oraz podtrzymywanie relacji z Klientem.

5. Tworzenie przestrzeni dla wglądu i wiedzy.
Tak by warunki sprzyjały zgłębianiu wiedzy klienta o sobie.

6. Ukierunkowanie na działanie i wynik
Wykorzystywanie odpowiedniej strategii i zastosowanie posiadanych umiejętności w celu pomocy Klientowi w dokonywaniu pożądanych zmian.

7. Wykorzystywanie modeli i technik
praca z technikami coachingowymi w celu poszerzenia wiedzy i wglądów.

8. Ewaluacja
zbieranie informacji na temat jakości praktyki coachingowej.

Jak wygląda proces coachingowy?

1. Określenie celów
Pierwszym krokiem w procesie coachingowym jest określenie jasnych i konkretnych celów, które klient chce osiągnąć. Cele powinny być mierzalne, osiągalne i zgodne z wartościami klienta.

2. Diagnoza i samoświadomość
Coach pomaga klientowi zrozumieć obecny stan, identyfikując mocne strony, obszary do rozwoju oraz potencjalne przeszkody. To pomaga w budowaniu świadomości i zrozumienia własnych potrzeb.

3. Planowanie i strategie
Razem z klientem Coach opracowuje plan działania i strategie, które pozwolą osiągnąć wyznaczone cele. Plan uwzględnia kroki do podjęcia, wyzwania do pokonania i środki do osiągnięcia sukcesu.

4. Wsparcie i motywacja
Coach pełni rolę wsparcia, motywatora i mentora. Utrzymuje klienta na kursie, podtrzymuje jego zaangażowanie w działania, a także pomaga przekraczać ewentualne przeszkody.

5. Rozwój umiejętności
Coaching często obejmuje rozwijanie określonych umiejętności, które są kluczowe dla osiągnięcia celów Klienta. To może wymagać treningów, szkoleń lub zadań praktycznych.

6. Monitorowanie postępów
W trakcie coachingowej podróży Coach monitoruje postępy Klienta i dokonuje regularnych ocen, aby upewnić się, że osiągane są założone cele.

7. Odpowiedzialność
Coach pomaga klientowi utrzymać odpowiedzialność za własne działania i wyniki. To zachęca klienta do konsekwentnego dążenia do celów.

8. Adaptacja
W procesie coachingowym często zachodzi potrzeba dostosowania strategii, kiedy klient napotyka nowe wyzwania lub odkrywa nowe możliwości. Coach pomaga w adaptacji podejścia.

9. Zakończenie
Na zakończenie procesu coachingowego, zazwyczaj przeprowadza się podsumowanie osiągnięć, postępów i ewentualnych zmian, a także omawia się plan na przyszłość.

Warto zaznaczyć, że proces coachingowy jest indywidualnie dopasowywany do potrzeb i celów klienta, dlatego może różnić się w zależności od sytuacji. Coaching może obejmować różne obszary życia, takie jak rozwój zawodowy, osobisty, zdrowie czy relacje międzyludzkie.

Pierwsza sesja

 • Coach przedstawia się, pyta o oczekiwania Klienta,
 • Dochodzi do określenia niedogodności przed jakimi stoi Klient i jakich efektów oczekuje,
 • Następuje podjęcie decyzji o sposobie oraz czasie realizowania określonego celu,
 • Zawieramy kontrakt, o sposobie komunikacji, ewentualnemu odwoływaniu sesji coachingowej.

Na kolejnych spotkaniach Klient

 • Dowie się więcej o sobie, pozna swoje talenty, wartości, sposoby ich realizacji,
 • Zdecyduje o rodzaju strategii i szybkości w realizacji
 • Rozwinie umiejętności które są konieczne w osiągnięciu celu,
 • Zwiększy samoświadomość, zobaczy różne perspektywy,
 • Sprawdzi które metody wpływają najlepiej na postępy w pracy coachingowej, w pokonywaniu przeszkód.

Na ostatnim spotkaniu następuje

 • sprawdzenie co zadziało się podczas procesu coachingowego,
 • ustalenie dalszej drogi rozwojowej,
 • udzielenie informacji zwrotnej Coachowi.

Coaching to droga do odświeżenia prawdy o sobie, do odkrycia piękna. Tak, to możliwe.

  Informacje organizacyjne

  • Sesje odbywają się 1:1
  • Prowadzę również sesje zespołowe czy grupowe.
  • Czas trwania to 60 do 90 minut.
  • Sesje on-line prowadzone są poprzez google meet lub preferowaną przez Klienta.
  • Mój numer w EMCC EIA20232004